Monthly Archives: december 2018

Verzet van erfgenaam tegen uitdelingslijst vereffenaar nalatenschap is door kantonrechter afgewezen. Welk rechtsmiddel staat open?

Van onze advocaat kindsdeel. De Hoge Raad heeft op 21 december 2018 uitspraak gedaan over de vraag welk rechtsmiddel openstaat bij verzet van een erfgenaam tegen de uitdelingslijst van een vereffenaar. Verzoeker is op 7 november 2016 bij verzetschrift als bedoeld in art. 4:218 lid 3 BW in verzet gekomen tegen de uitdelingslijst. De kantonrechter [...]

Door | 22 december 2018

Herroeping van een vonnis? De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vereffenaar

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 26 juni 2018 uitspraak gedaan over de privatieve bevoegdheid van de vereffenaar. De vereffenaar vertegenwoordigt de erfgenamen in en buiten rechte. De vereffenaar vervangt de erfgenamen (artikel 4:203 BW). Vader c.s. hebben in hun memorie van antwoord gesteld dat de schuldeiser niet ontvankelijk dient te [...]

Door | 16 december 2018

Ontslag van bewindvoerders? Gewichtige reden. Vertrouwensbreuk. Legaat van vruchtgebruik.

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het ontslag van twee bewindvoerders. Verzoekster was gehuwd met erflater onder huwelijkse voorwaarden. Erflater heeft geen kinderen of andere afstammelingen achtergelaten. In zijn testament van 16 december 2000 heeft erflater de stichtingen tot zijn enige erfgenamen benoemd. In zijn testament van [...]

Door | 14 december 2018

Ouderlijke boedelverdeling. Ondeelbare rechtsverhouding. Betrekken van de overige erfgenamen in het geschil. Oproeping. Opvorderen van goederen van de nalatenschap.

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een ouderlijke boedelverdeling en het betrekken van de overige erfgenamen in het geschil. Erflater heeft over zijn nalatenschap beschikt in zijn testament van 23 oktober 1996. Hij heeft zijn echtgenote voor het 1/100e aandeel en zijn zes kinderen voor het resterende [...]

Door | 5 december 2018