Monthly Archives: april 2020

Internationaal erfrecht. Rechtsmacht en toepasselijk recht bij onrechtmatige daad van erfgenaam tevens executeur. Schadevergoeding. Vermogensschade.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over rechtsmacht en het toepasselijk recht bij een onrechtmatige daad van een erfgenaam die tevens executeur was. Geïntimeerden en appellante zijn kinderen uit het tweede huwelijk van erflater. Erflater is overleden op 20 maart 1991 te Amsterdam. Erflater heeft bij leven meerdere testamenten opgemaakt. In zijn [...]

Door | 27 april 2020

Vaststelling van het erfdeel in een nalatenschap. Is het vaststellen van een partieel erfdeel door de rechter mogelijk?

De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de mogelijkheid tot het vaststellen van een partieel erfdeel. Verzoekster verzoekt haar aandeel in de nalatenschap van vader en moeder ex art. 4:15 lid 2 sub c jo. 4:13 lid 3 BW vast te stellen na kennisname van alle relevante afschriften van de toenmalige bank- [...]

Door | 20 april 2020

Vermindering van een quasi-legaat. Begunstiging. Onredelijkheidscriterium. Verzorgingskarakter.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vermindering van een quasi-legaat. De grieven van de vereffenaar komen erop neer dat het hof in de beschikking van 24 februari 2015 al heeft geoordeeld dat van een verzorgingskarakter bij de aanwijzing van geïntimeerde als begunstigde van de beide verzekeringspolissen geen sprake is. Dit [...]

Door | 14 april 2020

Verzoek machtiging tot vaststelling van het wettelijk erfdeel. Minderjarige erfgenamen. Wilsrechten. Vruchtgebruik op een geldvordering?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 8 augustus 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot machtiging tot vaststelling van het wettelijk erfdeel van minderjarige erfgenamen. Op grond van het bepaalde in artikel 4:13 Burgerlijk Wetboek zijn alle goederen van de nalatenschap van rechtswege door erflaatsters partner verkregen en komt de voldoening van de schulden der nalatenschap [...]

Door | 6 april 2020