Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het verschil tussen overeenkomst tot verdeling en overeenkomt van verdeling van een nalatenschap, zijnde een bijzondere gemeenschap.

De vordering van de erfgenaam betreft te verklaren voor recht dat tussen de erfgenamen een verdeling is tot stand gekomen van de tussen hen bestaande gemeenschappen omvattende de nalatenschap van erflater.

Gemeenschap. Nalatenschap. Verdeling. Onderscheid tussen overeenkomst tot verdeling en overeenkomt van verdeling

De rechter oordeelt als volgt.

De rechter overweegt met betrekking tot het gevorderde het volgende.

Ten aanzien van het verdelen van een gemeenschap is te onderscheiden tussen de overeenkomst van verdeling en de overeenkomst tot verdeling.

De overeenkomst van verdeling is goederenrechtelijk van aard en uit hoofde van de te verdelen goederen onderworpen aan het bepaalde in art. 3:186 lid 2 BW.

Dit brengt bijvoorbeeld mee, zoals te dezen het geval is, dat waar registergoederen van hetgeen te verdelen is, deel uitmaken, voor de overeenkomst van verdeling de vorm van de notariële akte geldt (art. 3:186 lid 2 jo. art. 3:89 lid 1 BW).

De overeenkomst tot verdeling is verbintenis scheppend van aard en kan aan de overeenkomst tot verdeling voorafgaan.

Anders dan de erfgenaam ingang tracht te doen vinden, ligt daarom in de aangehaalde wisseling van e-mail berichten naar het oordeel van de rechter niet de totstandkoming van een geldige overeenkomst van verdeling tussen partijen besloten.

Het hiervoor overwogene betekent dat het door de erfgenaam gevorderde niet toewijsbaar is.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat kindsdeel over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over een overeenkomst van verdeling van een erfenis, belt u dan gerust onze advocaat kindsdeel op 020-3980150.

Wilt u meer weten over het kindsdeel, bezoek dan onze website over het kindsdeel. Klik dan hier.