toon

About Toon Kool

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Ouderlijke boedelverdeling. Recht op boedelbeschrijving. Overgangsrecht.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een ouderlijke boedelverdeling en het recht tot het opmaken van een boedelbeschrijving. De zaak betreft de afwikkeling van de nalatenschap van de ouders. In het testament van beide ouders is een ouderlijke boedelverdeling tot stand gebracht. De testamenten zijn gemaakt en beide ouders zijn overleden [...]

Door | 17 februari 2020

Vordering uit een ouderlijke boedelverdeling. Verjaring? Erkenning van de vordering? Redelijkheid en billijkheid.

Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een vordering uit een ouderlijke boedelverdeling, verjaring van de vordering ende redelijkheid en billijkheid. Partijen (drie dochters) zijn geboren uit het huwelijk van vader en moeder. De vader is overleden in 2004. Erflater had bij een uiterste wil over zijn nalatenschap beschikt. De uiterste [...]

Door | 9 februari 2020

Ouderlijke boedelverdeling. Zijn de vorderingen opeisbaar? Voorwaarde in testament. Intrek in verzorgings- of verpleeghuis.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de voorwaarde in een testament voor de opeisbaarheid van vorderingen uit een ouderlijke boedelverdeling. Ter beantwoording staat nog de vraag of de vorderingen van de kinderen op de langstlevende (moeder) opeisbaar zijn. Ouderlijke boedelverdeling. Zijn de vorderingen opeisbaar? Voorwaarde in testament. Intrek in verzorgings- of [...]

Door | 3 februari 2020

Vordering uit hoofde van een ouderlijke boedelverdeling. Misbruik van bevoegdheid? Redelijkheid en billijkheid.

De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een vordering uit hoofde van een ouderlijke boedelverdeling. De moeder heeft op 29 mei 1981 bij testament over haar nalatenschap beschikt en in haar testament een ouderlijke boedelverdeling opgenomen. Uit hoofde van die ouderlijke boedelverdeling hebben[eiseres en gedaagde een vordering op hun (groot)vader gekregen, welke [...]

Door | 27 januari 2020

Benoeming van een testamentair bewindvoerder.

De Rechtbank Limburg heeft op 14 november 2019 uitspraak gedaan over een benoeming van een testamentair bewindvoerder. Het verzoek strekt tot benoeming van de heer A tot bewindvoerder over al hetgeen de betrokkene uit de nalatenschap van de erflater respectievelijk uit de nalatenschap van de erflaatster heeft verkregen. Naar aanleiding van het verzoek overweegt de [...]

Door | 18 januari 2020

Boedelbeschrijving bij een ouderlijke boedelverdeling. Overgangsrecht.

De Rechtbank Den Haag heeft op 25 juli 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot een boedelbeschrijving ex artikel 672 Rv bij een ouderlijke boedelverdeling. Het verzoek is gegrond op artikel 672 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), dat bepaalt dat de kantonrechter van het arrondissement waarin de boedel zich geheel of voor een [...]

Door | 12 januari 2020

Kindsdeel. Is de vordering uit hoofde van een ouderlijke boedelverdeling verjaard?

De Rechtbank Midden-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of het kindsdeel uit een ouderlijke boedelverdeling inmiddels was verjaard. De advocaat van gedaagden heeft een beroep gedaan op de onaanvaardbaarheid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de door eiseres ingeroepen rechtsgevolgen, dan wel op rechtsverwerking. Kindsdeel. Is de vordering uit hoofde [...]

Door | 18 december 2019

Verzoek tot veroordeling van langstlevende echtgenoot tot het doen van een boedelbeschrijving. Recht op informatie over niet-opeisbare vorderingen van de kinderen.

De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een verzoek tot de veroordeling van de langstlevende echtgenoot tot het doen van een boedelbeschrijving. Het geschil spitst zich toe op de vraag of vader gehouden is om aan de kinderen een van verificatoire bescheiden voorziene boedelbeschrijving te doen, overeenkomstig de gevorderde opgave in het [...]

Door | 11 december 2019

Ouderlijke boedelverdeling. Verplichting tot het opmaken van een boedelbeschrijving? Overgangsrecht.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of bij een ouderlijke boedelverdeling (OBV) een verplichting bestaat tot het opmaken van een boedelbeschrijving. De zaak gaat over de afwikkeling van de nalatenschap van de ouders. Daarbij spelen vragen van overgangsrecht. De testamenten zijn gemaakt en beide ouders zijn overleden voor inwerkingtreding [...]

Door | 3 december 2019

Opdracht aan notaris. Tekortkoming van notaris. Vordering op notaris. Klachtplicht?

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 13 maart 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een vordering van een weduwe op de notaris strandde op de schending van de klachtplicht. De rechtsverhouding waarover het in deze procedure gaat, betreft de verhouding tussen een schuldeiser van de nalatenschap (eiseres) en de echtgenoot van de erflater (gedaagde). Bij [...]

Door | 25 november 2019