Brenner advocaten

About Brenner advocaten

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Opeisen van de kindsdelen uit een nalatenschap waarbij de echtgenoot van erflater onder bewind is gesteld. Voorwaarde bij de opeisbaarheid van de vordering. Zorgbehoefte.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 4 september 2020 uitspraak gedaan over het opeisen van de kindsdelen uit een nalatenschap waarbij de echtgenoot van erflater onder bewind was gesteld. Verzoekers verzoeken de kantonrechter machtiging te verlenen om over te gaan tot het uitkeren van de kindsdelen in de nalatenschap van de echtgenoot van de erflater. Opeisen [...]

Door | 21 september 2020

Kindsdeel. Ouderlijke boedelverdeling. Verhaal bij het hertrouwen van de langstlevende echtgenoot. Huwelijksgoederenrecht en uitsluitingsclausule.

De Rechtbank Amsterdam heeft op 19 augustus 2020 uitspraak gedaan over het verhaal van het kindsdeel bij het hertrouwen van de langstlevende echtgenoot. De vorderingen van eiseres komen in de kern erop neer dat zij stelt dat zij uit hoofde van de nalatenschap de moeder een vordering heeft op de nalatenschap van € 275.000,00 en [...]

Door | 15 september 2020

Ouderlijke boedelverdeling. Is er sprake van opzettelijk verzwijgen, zoekmaken of verborgen houden van goed behorende tot de nalatenschap?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 1 september 2020 uitspraak gedaan over de vraag of er sprake was van een opzettelijk verzwijgen, zoekmaken of verborgen houden van een eigendomsaandeel van een goed behorende tot een nalatenschap. Geïntimeerden zijn de zoons van appellant en erflaatster. Appellant en erflaatster waren gehuwd, tussen hen bestond een wettelijke gemeenschap van [...]

Door | 7 september 2020

Waardering van onroerend goed bij verdeling nalatenschap. Waardebepaling van een appartement. Peildatum. Benoeming van een deskundige.

De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 10 juni 2020 uitspraak gedaan over de waardering van een appartement bij de verdeling van een nalatenschap. Partijen verschillen van mening over de waarde van het appartementsrecht waarvan bij de verdeling moet worden uitgegaan. Waardering van onroerend goed bij verdeling nalatenschap. Waardebepaling van een appartement. Peildatum. Benoeming van een deskundige. [...]

Door | 1 september 2020

Kindsdeel. Ouderlijke boedelverdeling. Uitleg van een testament. Voorwaarde in testament. Erfdeel opeisbaar?

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 15 juli 2020 uitspraak gedaan over de vraag of het kindsdeel al eerder opeisbaar was vanwege de vervulling van een voorwaarde in het testament Gedaagden stellen dat de bewindvoerders niet verplicht zijn om het erfdeel uit te betalen omdat er sprake is van aanzienlijke zorgkosten en in het testament van [...]

Door | 24 augustus 2020

Erfrecht. Is ontslag van de gezamenlijke vereffenaars mogelijk op grond van een gewichtige reden? Onenigheid over de verkoop van de woning.

De Rechtbank Gelderland heeft op 25 april 2020 uitspraak gedaan over de vraag of het ontslag van de gezamenlijke vereffenaars mogelijk was op grond van een gewichtige reden. Bij testament heeft erflaatster over haar nalatenschap beschikt. Zij heeft haar kinderen tot haar erfgenamen benoemd. Zij hebben de nalatenschap van erflaatster beneficiair aanvaard. Erfrecht. Is ontslag van de [...]

Door | 20 augustus 2020

Ouderlijke boedelverdeling. Vordering van erfgenaam tot inzage en afgifte van stukken om zijn erfdeel te kunnen bepalen.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 17 juni 2020 uitspraak gedaan over een vordering van een erfgenaam tot inzage en afgifte van stukken van de nalatenschap om zijn erfdeel te kunnen bepalen. Erflaatster heeft bij testament van 28 januari 1999 over haar nalatenschap beschikt. Bij dat testament heeft erflaatster een ouderlijke boedelverdeling ex artikel 1167 lid [...]

Door | 10 augustus 2020

Erfrecht. Onrechtmatige overboekingen van een mederekeninghouder? Schenking? Stelplicht en bewijslast.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 7 juli 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de overboekingen van een mederekeninghouder onrechtmatig waren. Geïntimeerden voeren het verweer dat erflaatster nimmer rekening en verantwoording van hen heeft gevraagd en dat uit het testament noch uit enig ander document blijkt dat erflaatster de bevoegdheid tot het afleggen van rekening [...]

Door | 3 augustus 2020

Vordering jegens vennootschap tot afgifte van stukken aan erfgenaam. Welk recht heeft erfgenaam als aandeelhouder en als schuldenaar op informatie jegens vennootschap?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 19 mei 2020 uitspraak gedaan over de vraag welk recht een erfgenaam als aandeelhouder heeft op informatie over een vennootschap die in de nalatenschap is gevallen. Bij testament van 23 november 1995 heeft de directeur van de vennootschap over zijn nalatenschap beschikt. In dit testament zijn appellante en de kinderen [...]

Door | 6 juli 2020

Ouderlijke boedelverdeling. Maatschap. Voortzetting van bedrijf. Bedrijf rendabel? Taxatie. Waardebepaling. Going-concern-waarde?

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 13 mei 2020 uitspraak gedaan over de waardebepaling van een bedrijf bij de voortzetting van de maatschap door de zoon na het overlijden van erflater. In het tussenvonnis heeft de rechtbank geoordeeld dat het nodig is een deskundigenbericht in te winnen over de omvang van de nalatenschap van erflater en [...]

Door | 29 juni 2020