Brenner advocaten

About Brenner advocaten

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Erfrecht. Is de vordering van de erfgenamen tot verdeling van de maatschap van hun ouders verjaard? Verjaringstermijn. Stuiting van de verjaring?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 7 april 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de vordering van de erfgenamen tot verdeling van de maatschap van hun ouders al dan niet was verjaard. Appellanten hebben in de grieven samengevat aangevoerd dat de rechtbank ten onrechte hun vorderingen heeft gekwalificeerd als vorderingen tot nakoming van de verbintenis [...]

Door | 23 november 2020

Erfrecht. Behoren de sieraden tot de nalatenschap? Bewijs en bewijslast. Nakoming van een schikking.

De Rechtbank Gelderland heeft op 4 november 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de sieraden wel of niet tot een nalatenschap behoorde. Partijen zijn beiden kinderen en de erfgenamen van erflaatster. Eiser en gedaagde zijn broer en zus van elkaar. Eiser legt, kort gezegd, aan zijn vordering ten grondslag dat hij en gedaagde overeenstemming [...]

Door | 16 november 2020

Erfrecht. Verzoek tot de benoeming van een vereffenaar. Belang van schuldeisers. Informatieverstrekking.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 19 oktober 2020 uitspraak gedaan over een verzoek tot de benoeming van een vereffenaar in een nalatenschap. Het verzoek strekt tot benoeming van een vereffenaar in de nalatenschap van erflater. A en B hebben aan hun verzoek ten grondslag gelegd dat op grond van artikel 4:204 BW een vereffenaar benoemd [...]

Door | 9 november 2020

Erfrecht. Testament. Is de handtekening in het testament echt? Bewijslast. Onderzoek naar de echtheid van de handtekening. Bewijs.

De Rechtbank Limburg heeft op 14 oktober 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een handtekening in een testament echt was. Eiseres en gedaagden zijn broers en zussen van elkaar. Vader had een testament en een aanvullend testament laten opmaken. Van het door vader op 4 november 1998 opgemaakte testament zijn alleen pag. 1 en [...]

Door | 2 november 2020

Erfrecht. Verzoek tot opheffing van een testamentair bewind. Verzoek tot benoeming van een testamentair bewindvoerder. Bevoegde rechter.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 21 oktober 2020 uitspraak gedaan over een verzoek tot het opheffen van een testamentair bewind en een verzoek tot het benoemen van een testamentair bewindvoerder. Erflater heeft op 24 februari 2012 een testament laten opmaken. In dit testament staat, voor zover nu van belang:  Erfstelling Ik benoem tot mijn enig [...]

Door | 26 oktober 2020

Erfrecht. Procesrecht. Verzoek tot schorsing van het rechtsgeding door de zoon omdat zijn vader inmiddels is overleden. Schorsing mogelijk? Hervatting.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 7 oktober 2020 uitspraak gedaan over de vraag of het verzoek tot schorsing ex artikel 225 Rv door de zoon mogelijk was, omdat de andere partij, zijn vader, gedurende het geding, was overleden. De zoon heeft bij akte om schorsing van de procedures verzocht op grond van artikel 225 Rv. [...]

Door | 18 oktober 2020

Erfrecht. Mentorschap. Curatele. Procesrecht. Voldoende belang bij de rechtsvordering in hoger beroep?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 8 september 2020 uitspraak gedaan over de vraag of er voldoende belang was om de rechtsvordering, die door de dochter wordt ingesteld tegen het uitgestelde mentorschap van de inmiddels overleden vader, te rechtvaardigen? De vader van eiser is geboren in 1937 en overleden in 2019. Bij verzoekschrift, ingekomen bij de [...]

Door | 12 oktober 2020

Kindsdeel. Legitieme. Onterfde kinderen maken aanspraak op het verschil tussen hun kindsdeel en legitieme. In mindering brengen van verkrijgingen krachtens erfrecht.

De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 8 juli 2020 uitspraak gedaan over de berekening van de legitieme en het in mindering brengen van verkrijgingen krachtens erfrecht. Vijf van de zes kinderen zijn door moeder onterfd. In het verleden zijn giften gedaan aan kinderen en aan een kleinzoon. Vader is voor-overleden. De door moeder onterfde kinderen maken [...]

Door | 4 oktober 2020

Erfrecht. Gemeenschap van goederen? Gelden de vóór het huwelijk gemaakte huwelijkse voorwaarden?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 18 augustus 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de vóór het huwelijk gemaakte huwelijkse voorwaarden geldend waren in verband met het openvallen van een erfenis. In eerste aanleg heeft appellante een verklaring voor recht gevorderd dat zij en erflater in 2010 zijn gehuwd in algehele gemeenschap van goederen De [...]

Door | 28 september 2020

Opeisen van de kindsdelen uit een nalatenschap waarbij de echtgenoot van erflater onder bewind is gesteld. Voorwaarde bij de opeisbaarheid van de vordering. Zorgbehoefte.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 4 september 2020 uitspraak gedaan over het opeisen van de kindsdelen uit een nalatenschap waarbij de echtgenoot van erflater onder bewind was gesteld. Verzoekers verzoeken de kantonrechter machtiging te verlenen om over te gaan tot het uitkeren van de kindsdelen in de nalatenschap van de echtgenoot van de erflater. Opeisen [...]

Door | 21 september 2020