Blog

Onze advocaat kindsdeel heeft speciaal voor u een aantal blogs geschreven. Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen. Om die reden willen wij als advocaat kindsdeelu op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog. Mocht u een vraag hebben naar aanleiding van deze blogs voor onze advocaat kindsdeel bel ons dan op nummer: 020-7400521 of neemt u dan gerust gratis contact op met het formulier.

Erfrecht. Is de vordering van de erfgenamen tot verdeling van de maatschap van hun ouders verjaard? Verjaringstermijn. Stuiting van de verjaring?

23 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Is de vordering van de erfgenamen tot verdeling van de maatschap van hun ouders verjaard? Verjaringstermijn. Stuiting van de verjaring?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 7 april 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de vordering van de erfgenamen tot verdeling van de maatschap van hun ouders al dan niet was verjaard. Appellanten hebben in de grieven samengevat aangevoerd dat de rechtbank ten onrechte hun vorderingen heeft gekwalificeerd als vorderingen tot nakoming van de verbintenis uit de maatschapsovereenkomst. Zij hebben zich niet beroepen op artikel 5 lid 4 van de maatschapsovereenkomst, maar op artikel 7A:1688 lid 2 BW. Zij zijn nooit toegetreden tot de [...]

Erfrecht. Behoren de sieraden tot de nalatenschap? Bewijs en bewijslast. Nakoming van een schikking.

16 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Behoren de sieraden tot de nalatenschap? Bewijs en bewijslast. Nakoming van een schikking.

De Rechtbank Gelderland heeft op 4 november 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de sieraden wel of niet tot een nalatenschap behoorde. Partijen zijn beiden kinderen en de erfgenamen van erflaatster. Eiser en gedaagde zijn broer en zus van elkaar. Eiser legt, kort gezegd, aan zijn vordering ten grondslag dat hij en gedaagde overeenstemming hebben bereikt over de afwikkeling van de nalatenschap en vordert dat gedaagde deze overeenkomst nakomt. De discussie tussen partijen spitst zich toe op de vraag welke sieraden tot de [...]

Erfrecht. Verzoek tot de benoeming van een vereffenaar. Belang van schuldeisers. Informatieverstrekking.

9 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verzoek tot de benoeming van een vereffenaar. Belang van schuldeisers. Informatieverstrekking.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 19 oktober 2020 uitspraak gedaan over een verzoek tot de benoeming van een vereffenaar in een nalatenschap. Het verzoek strekt tot benoeming van een vereffenaar in de nalatenschap van erflater. A en B hebben aan hun verzoek ten grondslag gelegd dat op grond van artikel 4:204 BW een vereffenaar benoemd moet worden. A en B willen hun geldvorderingen ten laste van C vaststellen. D verstrekt echter geen informatie en werkt niet mee, zodat de geldvorderingen niet vastgesteld kunnen worden. [...]

Erfrecht. Testament. Is de handtekening in het testament echt? Bewijslast. Onderzoek naar de echtheid van de handtekening. Bewijs.

2 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Testament. Is de handtekening in het testament echt? Bewijslast. Onderzoek naar de echtheid van de handtekening. Bewijs.

De Rechtbank Limburg heeft op 14 oktober 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een handtekening in een testament echt was. Eiseres en gedaagden zijn broers en zussen van elkaar. [...]

Erfrecht. Verzoek tot opheffing van een testamentair bewind. Verzoek tot benoeming van een testamentair bewindvoerder. Bevoegde rechter.

26 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verzoek tot opheffing van een testamentair bewind. Verzoek tot benoeming van een testamentair bewindvoerder. Bevoegde rechter.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 21 oktober 2020 uitspraak gedaan over een verzoek tot het opheffen van een testamentair bewind en een verzoek tot het benoemen van een testamentair bewindvoerder. [...]

Erfrecht. Procesrecht. Verzoek tot schorsing van het rechtsgeding door de zoon omdat zijn vader inmiddels is overleden. Schorsing mogelijk? Hervatting.

18 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Procesrecht. Verzoek tot schorsing van het rechtsgeding door de zoon omdat zijn vader inmiddels is overleden. Schorsing mogelijk? Hervatting.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 7 oktober 2020 uitspraak gedaan over de vraag of het verzoek tot schorsing ex artikel 225 Rv door de zoon mogelijk was, omdat de andere [...]

Erfrecht. Mentorschap. Curatele. Procesrecht. Voldoende belang bij de rechtsvordering in hoger beroep?

12 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Mentorschap. Curatele. Procesrecht. Voldoende belang bij de rechtsvordering in hoger beroep?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 8 september 2020 uitspraak gedaan over de vraag of er voldoende belang was om de rechtsvordering, die door de dochter wordt ingesteld tegen het uitgestelde [...]

Kindsdeel. Legitieme. Onterfde kinderen maken aanspraak op het verschil tussen hun kindsdeel en legitieme. In mindering brengen van verkrijgingen krachtens erfrecht.

4 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Kindsdeel. Legitieme. Onterfde kinderen maken aanspraak op het verschil tussen hun kindsdeel en legitieme. In mindering brengen van verkrijgingen krachtens erfrecht.

De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 8 juli 2020 uitspraak gedaan over de berekening van de legitieme en het in mindering brengen van verkrijgingen krachtens erfrecht. Vijf van de zes kinderen [...]

Erfrecht. Gemeenschap van goederen? Gelden de vóór het huwelijk gemaakte huwelijkse voorwaarden?

28 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Gemeenschap van goederen? Gelden de vóór het huwelijk gemaakte huwelijkse voorwaarden?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 18 augustus 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de vóór het huwelijk gemaakte huwelijkse voorwaarden geldend waren in verband met het openvallen van een [...]

Oudere blog items

Opeisen van de kindsdelen uit een nalatenschap waarbij de echtgenoot van erflater onder bewind is gesteld. Voorwaarde bij de opeisbaarheid van de vordering. Zorgbehoefte.

21 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Opeisen van de kindsdelen uit een nalatenschap waarbij de echtgenoot van erflater onder bewind is gesteld. Voorwaarde bij de opeisbaarheid van de vordering. Zorgbehoefte.

Kindsdeel. Ouderlijke boedelverdeling. Verhaal bij het hertrouwen van de langstlevende echtgenoot. Huwelijksgoederenrecht en uitsluitingsclausule.

15 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Kindsdeel. Ouderlijke boedelverdeling. Verhaal bij het hertrouwen van de langstlevende echtgenoot. Huwelijksgoederenrecht en uitsluitingsclausule.

Ouderlijke boedelverdeling. Is er sprake van opzettelijk verzwijgen, zoekmaken of verborgen houden van goed behorende tot de nalatenschap?

7 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling. Is er sprake van opzettelijk verzwijgen, zoekmaken of verborgen houden van goed behorende tot de nalatenschap?

Waardering van onroerend goed bij verdeling nalatenschap. Waardebepaling van een appartement. Peildatum. Benoeming van een deskundige.

1 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Waardering van onroerend goed bij verdeling nalatenschap. Waardebepaling van een appartement. Peildatum. Benoeming van een deskundige.

Kindsdeel. Ouderlijke boedelverdeling. Uitleg van een testament. Voorwaarde in testament. Erfdeel opeisbaar?

24 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Kindsdeel. Ouderlijke boedelverdeling. Uitleg van een testament. Voorwaarde in testament. Erfdeel opeisbaar?

Erfrecht. Is ontslag van de gezamenlijke vereffenaars mogelijk op grond van een gewichtige reden? Onenigheid over de verkoop van de woning.

20 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Is ontslag van de gezamenlijke vereffenaars mogelijk op grond van een gewichtige reden? Onenigheid over de verkoop van de woning.

Ouderlijke boedelverdeling. Vordering van erfgenaam tot inzage en afgifte van stukken om zijn erfdeel te kunnen bepalen.

10 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling. Vordering van erfgenaam tot inzage en afgifte van stukken om zijn erfdeel te kunnen bepalen.

Erfrecht. Onrechtmatige overboekingen van een mederekeninghouder? Schenking? Stelplicht en bewijslast.

3 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Onrechtmatige overboekingen van een mederekeninghouder? Schenking? Stelplicht en bewijslast.

Vordering jegens vennootschap tot afgifte van stukken aan erfgenaam. Welk recht heeft erfgenaam als aandeelhouder en als schuldenaar op informatie jegens vennootschap?

6 juli 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vordering jegens vennootschap tot afgifte van stukken aan erfgenaam. Welk recht heeft erfgenaam als aandeelhouder en als schuldenaar op informatie jegens vennootschap?

Ouderlijke boedelverdeling. Maatschap. Voortzetting van bedrijf. Bedrijf rendabel? Taxatie. Waardebepaling. Going-concern-waarde?

29 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling. Maatschap. Voortzetting van bedrijf. Bedrijf rendabel? Taxatie. Waardebepaling. Going-concern-waarde?

Legaat tegen inbreng. Waardering van de inbreng. Peildatum.

22 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legaat tegen inbreng. Waardering van de inbreng. Peildatum.

Verzoek tot de benoeming van een vereffenaar. Is een schuldeiser een belanghebbende? Erfgenamenonderzoek.

15 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot de benoeming van een vereffenaar. Is een schuldeiser een belanghebbende? Erfgenamenonderzoek.

Internationaal erfrecht. De rechtsmacht van de Nederlandse rechter en het toepasselijke recht. Verblijfplaats. België. Rechtskeuze.

8 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Internationaal erfrecht. De rechtsmacht van de Nederlandse rechter en het toepasselijke recht. Verblijfplaats. België. Rechtskeuze.

Erfrecht. Uitbetaling van saldo op spaarbankboekje. Is de vordering verjaard? Overgangsrecht.

1 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Uitbetaling van saldo op spaarbankboekje. Is de vordering verjaard? Overgangsrecht.

Onderlinge informatieplicht van erfgenamen. Medewerkingsplicht van erfgenamen tot het verstrekken van inlichtingen tegenover elkaar.

25 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Onderlinge informatieplicht van erfgenamen. Medewerkingsplicht van erfgenamen tot het verstrekken van inlichtingen tegenover elkaar.

Beneficiaire aanvaarding. Gedraging van zuivere aanvaarding? Heeft de erfgenaam beschikt over de goederen van de nalatenschap als heer en meester?

18 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Beneficiaire aanvaarding. Gedraging van zuivere aanvaarding? Heeft de erfgenaam beschikt over de goederen van de nalatenschap als heer en meester?

Kindsdeel. Ouderlijke boedelverdeling. Vordering uit onderbeding. Rechtsverwerking? Verjaring. Termijnen.

11 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Kindsdeel. Ouderlijke boedelverdeling. Vordering uit onderbeding. Rechtsverwerking? Verjaring. Termijnen.

Vestiging van een verzorgingsvruchtgebruik. Verzorgingsbehoefte. Levenslang vruchtgebruik?

4 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vestiging van een verzorgingsvruchtgebruik. Verzorgingsbehoefte. Levenslang vruchtgebruik?

Internationaal erfrecht. Rechtsmacht en toepasselijk recht bij onrechtmatige daad van erfgenaam tevens executeur. Schadevergoeding. Vermogensschade.

27 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Internationaal erfrecht. Rechtsmacht en toepasselijk recht bij onrechtmatige daad van erfgenaam tevens executeur. Schadevergoeding. Vermogensschade.

Vaststelling van het erfdeel in een nalatenschap. Is het vaststellen van een partieel erfdeel door de rechter mogelijk?

20 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vaststelling van het erfdeel in een nalatenschap. Is het vaststellen van een partieel erfdeel door de rechter mogelijk?

Vermindering van een quasi-legaat. Begunstiging. Onredelijkheidscriterium. Verzorgingskarakter.

14 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vermindering van een quasi-legaat. Begunstiging. Onredelijkheidscriterium. Verzorgingskarakter.

Verzoek machtiging tot vaststelling van het wettelijk erfdeel. Minderjarige erfgenamen. Wilsrechten. Vruchtgebruik op een geldvordering?

6 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek machtiging tot vaststelling van het wettelijk erfdeel. Minderjarige erfgenamen. Wilsrechten. Vruchtgebruik op een geldvordering?

Bezwaar tegen de boedelbeschrijving en uitdelingslijst inzake een nalatenschap. Hoger beroep mogelijk? Onnodig gemaakte proceskosten?

30 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Bezwaar tegen de boedelbeschrijving en uitdelingslijst inzake een nalatenschap. Hoger beroep mogelijk? Onnodig gemaakte proceskosten?

Verdeling door de rechter. Waardering van een woning. Taxatie. Peildatum van de waardebepaling.

22 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling door de rechter. Waardering van een woning. Taxatie. Peildatum van de waardebepaling.

Bij uitzondering rechterlijke machtiging verleend aan de vereffenaar tot de verkoop van een onroerende zaak. Beneficiaire aanvaarding.

16 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Bij uitzondering rechterlijke machtiging verleend aan de vereffenaar tot de verkoop van een onroerende zaak. Beneficiaire aanvaarding.

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie