Van onze advocaat kindsdeel de volgende casus: Een zoon twist met zijn broers en zusters over de verdeling van moeders nalatenschap (overleden 2012). Moeder had overbedelingsschulden aan de kinderen door de ouderlijke boedelverdeling van vader (overleden 1987). Moeder heeft de schulden aan de broers en zusters tijdens leven deels afgelost door betaling van een appartement op hun naam. De zoon wilde destijds hierin niet mee participeren.De broers en zusters stellen achtereenvolgens dat de vordering van de zoon is verjaard, dat hij vaders nalatenschap heeft verworpen, dat hij afstand heeft gedaan van zijn aandeel in vaders nalatenschap, dat hij zijn recht heeft verwerkt of dat zijn aanspraak naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Het hof wijst deze zienswijzen af.

Doordat de vordering (met rente) pas opeisbaar is geworden door moeders overlijden in 2012, is de (rente)vordering niet verjaard. Het feit dat moeder de andere kinderen deels eerder heeft betaald, doet hier niet aan af. Van verwerping kan geen sprake zijn, omdat daarvoor een verklaring ter griffie van de rechtbank vereist is (art. 4:1103 oud BW, art. 4:191 BW).

Van afstand, rechtsverwerking en onaanvaardbaarheid is evenmin sprake. Dat de zoon lange tijd geen contact heeft gehad met zijn familie en niet heeft geparticipeerd in de aankoop van het appartement, betekent nog niet dat hij geen recht meer zou hebben op zijn aandeel in de nalatenschap van vader. Dat hij gewacht heeft met het opeisen van dat aandeel tot na het overlijden van moeder was logisch: ingevolge het testament van vader was zijn aandeel niet eerder opeisbaar.

Het voorgaande betekent niet dat de vordering van de zoon zonder meer toewijsbaar is. Vader heeft de ouderlijke boedelverdeling gemaakt ter nakoming van een natuurlijke verbintenis jegens moeder. Dit brengt volgens het hof mee dat de aanspraken van de kinderen jegens moeder in beginsel slechts gehonoreerd kunnen worden voor zover moeders nalatenschap daarvoor toereikend is. Van belang is ook dat haar nalatenschap door beneficiaire aanvaarding wettelijk vereffend moet worden. Volgens het hof zal het resterende bedrag in moeders nalatenschap, gelet op haar eerdere aflossingen, naar evenredigheid verdeeld moeten worden, zodat alle kinderen per saldo eenzelfde bedrag van haar ontvangen.

Een uitzonderlijke uitspraak die onze advocaat kindsdeel ook in uw geval kan gebruiken. Bel onze advocaat kindsdeel: 020-3980150.