De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 10 juni 2020 uitspraak gedaan over de waardering van een appartement bij de verdeling van een nalatenschap.

Partijen verschillen van mening over de waarde van het appartementsrecht waarvan bij de verdeling moet worden uitgegaan.

Waardering van onroerend goed bij verdeling nalatenschap. Waardebepaling van een appartement. Peildatum. Benoeming van een deskundige.

De rechter oordeelt als volgt.

De rechtbank zal een deskundige benoemen ter bepaling van de waarde waartegen het appartementsrecht in de verdeling wordt betrokken.

De rechtbank ziet op voorhand geen aanleiding uit te gaan van de WOZ-waarde per 1 januari 2017, zoals voorgestaan door gedaagde.

Eiseres verzet zich immers tegen de door gedaagde gewenste waardering per 1 januari 2017, zodat het uitgangspunt moet zijn dat de waardering zo veel als mogelijk plaatsvindt tegen de datum van de verdeling, in dit geval dus de datum van het vonnis waarbij die verdeling tot stand komt (vergelijk het arrest van de Hoge Raad van 22 september 2000, HR:2000:AA7205).

Verder heeft gedaagde zijn stelling dat de WOZ-waarde overeenkomt met de onderhandse verkoopwaarde van het appartementsrecht hoegenaamd niet onderbouwd.

Voordat de rechtbank overgaat tot benoeming van een deskundige, zal zij partijen in de gelegenheid stellen zich bij akte uit te laten over het aantal en het specialisme van de te benoemen deskundige of deskundigen, over de voor te leggen vragen en over de kostenbegroting.

Als partijen zich willen uitlaten over de persoon van de te benoemen deskundige of deskundigen, moeten zij daarbij aangeven over welke deskundige(n) zij het eens zijn, dan wel tegen wie zij gemotiveerd bezwaar hebben.

De rechtbank zal de zaak hiertoe naar de rol verwijzen.

De rechtbank is voorlopig van oordeel dat kan worden volstaan met de benoeming van één deskundige die makelaar/taxateur is, die niet reeds eerder door één van partijen is ingeschakeld, en dat de navolgende vragen moeten worden voorgelegd:

  1. op welke vrije verkoopwaarde, vrij van huur en/of gebruiksrechten, naar peildatum van de taxatie taxeert u het hiervoor omschreven onroerend goed?
  2. kunt u hierbij aangeven wat volgens u naar de huidige marktomstandigheden de te hanteren vraagprijs en laatprijs van het onroerend goed is?
  3. van welke waarde respectievelijk vraag- en laatprijs moet worden uitgegaan als het onroerend goed is verhuurd?

Nadat de taxatie heeft plaatsgevonden zal gedaagde in de gelegenheid worden gesteld om aan te geven of hij tegen de getaxeerde waarde het appartementsrecht al dan niet toebedeeld wil krijgen.

Mocht hij dat niet willen dan zal de rechtbank bepalen dat het appartementsrecht aan een derde moet worden verkocht.

De rechtbank gaat ervan uit dat partijen in onderling overleg overeenstemming bereiken omtrent de persoon van de deskundige.

Partijen mogen uiteraard ook voor een andere deskundige kiezen.

Voor zover partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over de persoon van de deskundige en om die reden iedere partij een deskundige voorstelt, dienen partijen gemotiveerd aan te geven waarom zij de voorkeur geven aan de door henzelf voorgestelde deskundige, en waarom door de wederpartij voorgestelde deskundige niet voor benoeming in aanmerking zou moeten komen.

Daarbij valt te denken aan zwaarwegende redenen als gebrek aan deskundigheid of gerechtvaardigde twijfels met betrekking tot de onzijdigheid ten opzichte van een of meer van de partijen.

Dergelijke zwaarwegende redenen dienen onderbouwd te worden gesteld, bij gebreke waarvan de rechtbank aan bezwaren voorbij zal kunnen gaan.

De rechtbank zal dan, na weging van de onderbouwing vóór en tegen de benoeming van een potentiële deskundige, een door partijen aangedragen deskundige of een eigen deskundige benoemen.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat kindsdeel over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over de waardering van onroerend goed in het erfrecht, belt u dan gerust onze advocaat kindsdeel op 020-3980150.

Wilt u meer weten over het kindsdeel, bezoek dan onze website over het kindsdeel. Klik dan hier.